Giới thiệu về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

24/03/2023 15:20 Số lượt xem: 28312

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh  là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 trên cơ sở chuyển nguyên trạng tài sản, trang thiết bị và bộ máy điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Quỹ.

1. Tên gọi

a) Tên gọi đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: BacNinh Development Investment Fund

c) Tên viết tắt tiếng Anh: BNDIF

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điện thoại: 0222.3895118

4. Email: quydtptbacinh@gmail.com