Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 186/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung chức năng bảo lãnh cho qũy đầu tư phát triển tỉnh bắc ninh 05/02/2016
2 427/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu 30/10/2015
3 426/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức thu phí hoạt động bảo lãnh tín dụng 30/10/2015
4 19/QĐ-HĐQL Quyết định thành lập phòng bảo lãnh 07/10/2015
5 18/QĐ-HĐQL Quyết định thành lập phòng tổ chức - hành chính 07/10/2015
6 17/QĐ-HĐQL Quyết định thành lập phòng kế hoạch - tài chính 07/10/2015
7 16/QĐ-HĐQL Quyết định thành lập phòng đầu tư 07/10/2015
8 15/QĐ-HĐQL Quyết định thành lập phòng tín dụng và uỷ thác 07/10/2015
9 02/QĐ-HĐQL Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản lý 01/09/2015
10 212/QĐ-UBND Quyết định thành lập hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển tỉnh bắc ninh 23/06/2015
11 192/QĐ-UBND Quyết định thành lập quỹ đầu tư phát triển tỉnh bắc ninh 05/06/2015
12 28/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương 25/02/2014
13 37/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 138/2007/nđ-cp ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương 22/04/2013
Trang 1/1|<<1