Chức năng , nhiệm vụ Quỹ

21/04/2023 14:02 Số lượt xem: 656

1. Hoạt động đầu tư

Quỹ được đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

2. Hoạt động cho vay

Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

3. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:

a. Quỹ đầu tư phát triển được nhận ủy thác theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP;

b. Quỹ đầu tư phát triển được ủy thác hoạt động nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng và các ngân hàng chính sách thực hiện tại Điều 33 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

4. Hoạt động huy động vốn và phát hành trái phiếu

a. Quỹ được huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 4 và Điều 36 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

b. Quỹ phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ tại thị trường trong nước theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển và các văn bản pháp luật liên quan.

Nguồn: Điều lệ Quỹ ĐTPT