Thông báo v/v hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển

29/04/2021 09:02 Số lượt xem: 801

     Căn cứ Quyết định 192/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

     Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/08/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

                                                                                       Kính gửi: Ông Nguyễn Bá Hiền

       Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 01/09/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

       Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

       Căn cứ Quyết định số 34a/QĐ-QĐTPT ngày 25/03/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng.

       Sau khi kiểm tra hồ sơ của ông Nguyễn Bá Hiền đã nộp và đối chiếu các quy định về đối tượng, điều kiện tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh đồng ý tổ chức xét tuyển đối với ông Nguyễn Bá Hiền.

       Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo để ông Nguyễn Bá Hiền được biết và đề nghị ông Hiền có mặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ( số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh- Tòa nhà B) để Hội đồng tuyển dụng tiến hành xét tuyển vào hồi 09 giờ 00 phút ngày  27/04/2021.

phòng TCHC
Nguồn: phòng TCHC