THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

14/03/2023 15:46 Số lượt xem: 679

THÔNG BÁO

V/v Hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển

Kính gửi: Ông Nguyễn Nhân Anh

       Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-QĐTPT ngày 22 tháng 2 năm 2023 về việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh năm 2023;         

       Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp lần thứ hai của Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ngày 10 tháng 03 năm 2023;

      Sau khi kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các quy định về đối tượng, điều kiện tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo hồ sơ của Ông Nguyễn Nhân Anh đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí cán bộ nghiệp vụ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

        Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo để ông Nguyễn Nhân Anh được biết và đề nghị ông có mặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh (Số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) để tham dự buổi phỏng vấn vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 15/03/2023.

       Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo để ông được biết và sắp xếp thời gian tham dự đúng giờ./.

Nơi nhận:

- HĐTD

- Như kính gửi

- Lưu:  VT

TM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Việt Giang

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh