Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành II, tỷ lệ 1/2.000, huyện Thuận Thành

24/08/2022 13:36 Số lượt xem: 144

(BNP) – Ngày 25/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành II, tỷ lệ 1/2.000, huyện Thuận Thành 


 

Theo đó, Phê duyệt Đồ án điều chỉnh QHPK KCN Thuận Thành II với các nội dung chủ yếu như sau:

Lý do điều chỉnh quy hoạch: Khu công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 (nay là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000) tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 28/1/2011. Việc điều chỉnh quy hoạch KCN Thuận Thành II để cập nhật hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận được phê duyệt, khớp nối ranh giới KCN với khu dân cư hiện trạng, đáp ứng các yêu cầu về thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương là phù hợp.

Nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạchQuy mô, ranh giới quy hoạch: Cập nhật, khớp nối ranh giới với khu dân cư hiện trạng phía tây nam KCN, điều chỉnh ranh giới phía tây đến hết vỉa hè đường giao thông để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho KCN; diện tích quy hoạch giảm từ 252,59ha xuống khoảng 252,0ha cho phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/