Góp vốn thành lập doanh nghiệp

10/08/2016 08:16 Số lượt xem: 245

 Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp:

1. Hình thức góp vốn:

Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

Trường hợp góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế khác do UBND tỉnh quyết định.

2.Thẩm quyền quyết định góp vốn:

a) Mức góp vốn đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do UBND tỉnh quyết định.

b) Mức góp vốn đối với một doanh nghiệp đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định.

3. Giới hạn góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

4. Người quyết định cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn không được là người có liên quan với người được cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp đó.

5. Nội dung hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp cụ thể được thực hiện theo Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp do Hội đồng quản lý ban hành và Quy trình nghiệp vụ góp vốn thành lập doanh nghiệp do Giám đốc ban hành.

Nguồn: Điều lệ Qũy Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh