Giới thiệu Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

03/08/2016 09:05 Số lượt xem: 394

 Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh là tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 192/2015/QĐ-UBND ngày 05.6.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 4 và Điều 10 của Điều lệ này.

 Vốn điều lệ của Quỹ: 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng);

 Tên gọi của Quỹ:

a) Tên gọi đầy đủ: Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh;

b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: BacNinh Development Investment Fund

c) Tên viết tắt tiếng Anh: BNDIF

 Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

 Điện thoại: 0222.3895.118

 Fax: 0222.3874427