THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH TRONG KỲ THI TUYỂN LẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC NINH

09/12/2020 08:04 Số lượt xem: 63

Căn cứ Công văn số 21/CV-HĐTDL ngày 04/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng lại cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng và thông báo danh mục tài liệu chuyên ngành.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo tới các thí sinh tham gia thi tuyển lại cán bộ, công chức vòng 2 do Hội đồng tuyển dụng lại cán bộ, công chức tỉnh tổ chức biết danh mục tài liệu liên quan đến chuyên ngành quản lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

2. Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;

3. Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

4. Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

5. Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

7. Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và các Quyết định sửa đổi bổ sung;

8. Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

9. Quy chế ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

10. Quy chế huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

11. Quy chế đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015;

12. Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

13. Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQL ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

14. Các Luật, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn, Quyết định của các cấp có liên quan được nêu trong phần căn cứ của các tài liệu từ mục 01 đến 13.

Các tài liệu từ mục 01 đến 13, thí sinh dự thi nhận tại phòng Tổ chức - Hành chính – Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Các tài liệu liên quan nêu tại mục 14, thí sinh có trách nhiệm tự tìm và nghiên cứu thông qua các trang web chính thống của cơ quan phát hành văn bản.

Đề nghị các thí sinh nghiên cứu kỹ các tài liệu theo danh mục được nêu trên để tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất./.

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh