Sơ đồ tổ chức bộ máy

03/08/2016 13:39 Số lượt xem: 2960

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ :

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQL - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

2. Ông Nguyễn Việt Giang - Phó chủ tịch HĐQL - Giám đốc Quỹ

3. Ông Nguyễn Quang Thành  - PGĐ sở KHĐT - Uỷ viên.            

4. Ông Nguyễn Đình Huấn - PGĐ sở Tài chính  - Ủy viên

5. Bà Đào Thị Phượng - PGĐ Ngân hàng NN tỉnh  - Uỷ viên.         

II. BAN LÃNH ĐẠO

1. Ông Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ.      

2. Ông Nguyễn Văn Vinh   - Phó Giám đốc Quỹ. 

3. Bà Lưu Thị Thu Thủy    - Phó Giám đốc Quỹ. 

III. BAN KIỂM SOÁT QUỸ

1. Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng Ban

2. Nguyễn Thị Thu - Cán bộ

IV. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

IV.1  Phòng Tổ chức - Hành chính.  

1.Nguyễn Tú Anh- Trưởng phòng

2. Lê Thị Mai - Phó Trưởng Phòng

3. Vũ Thị Hiền - Cán bộ.

4. Trần Minh Thu - Cán bộ.

5. Nguyễn Thị Hiệp - Cán bộ.

6. Trần Vân Trang - Cán bộ.

7. Phan Khắc Hưởng - Cán bộ.

8. Nguyễn Thị Thu Hương - Cán bộ.

IV.2 Phòng Đầu tư.

1. Nguyễn Đình Thịnh -  Trưởng Phòng.

2. Nguyễn Bảo Khánh - Cán bộ.

3. Nguyễn Ngọc Khánh - Cán bộ.

4. Nguyễn Hữu Dũng - Cán bộ.

IV.3 Phòng Kế hoạch - Tài chính.  

1. Nguyễn Thị Thắm - Cán bộ.

2. Hoàng Minh Huyền - Cán bộ.

3. Nguyễn Thị Nhung - Cán bộ.  

IV.4  Phòng Tín dụng - Uỷ thác.

1. Vũ Tiến Duẩn - Trưởng Phòng.

2. Dương Tuấn Anh - Phó trưởng phòng

3. Nguyễn Văn Tuấn - Cán bộ.

4. Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ.

5. Phạm Thị Thu Hương - Cán bộ.    

IV.5  Phòng Bảo lãnh.

1.Nguyễn Thị Thu - Trưởng Phòng.  

2.Tạ Văn Việt - Phó Trưởng Phòng.

3.Nguyễn Thị Hiền - Cán bộ.