Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2018

15/03/2018 15:01 Số lượt xem: 417
Ngày 15/3/2018, tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh - Đơn vị Trưởng khối,  Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018. 

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh,  Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Ngọc Tuyển - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải - Trưởng Khối thi đua; đại diện cán bộ Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong khối thi đua (Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN tỉnh,  Ban Quản lý các khu vực phát triển đô thị, Liên minh HTX tỉnh, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Bắc, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Ninh).

Đồng chí Lê Ngọc Tuyển - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải - Trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hôi nghị.

       Tại lễ ký giao ước, các đơn vị trong Khối đã thống nhất 6 nội dung thi đua với những nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách để điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các sở, ban, ngành. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; thực hiện hiệu quả phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bắc Ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chương trình, đề tài, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, của ngành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bằng những phong trào, hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm 2018 với một số nội dung nhấn mạnh: Các chi, Đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các đoàn thể đạt danh hiệu “đoàn thể vững mạnh”; 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ…

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua - khen thưởng của Khối như: Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị  34-CT/TW ngày 07/4/2014 về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;  Các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác để gắn với các phong trào thi đua. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần nắm vững Luật thi đua, khen thưởng, các điều kiện cần thiết cho các hình thức khen thưởng cao. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, kịp thời bồi dưỡng, phát hiện điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua ngay từ cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối. Đồng chí cũng lưu ý, các phong trào thi đua của khối cần gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình - PCT Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Cuối Hội nghị, đại diện Lãnh đạo của 12 đơn vị trong khối đã cùng ký vào bản giao ước thi đua năm 2018, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu đã đề ra.

12 Đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2018

MT